BESTILLING og montering av STAKITTGJERDE med GJERDESTOLPEN "GREI"

Gjerdestolpen GREI finner du under linken "gjerdestolper". Ved bruk av stolper produsert i 3x3 (tall for 4x4 i parentes) beregner vi 10cm (13 cm) høyere stolper enn stavene, evt høyere enn høyeste stav ved buet stakitt. Buet stakitt lager vi med 20cm høydeforskjell mellom øverste og nederste stav. Vi plasserer normalt nederste spikerslag helt nederst på stolpen. Dette letter monteringen av stavene. Det er derfor en fordel med en stolpesko/ beslag type som er så høyt at den rekker høyere enn spikerslaget. (Dersom stolpene f.eks skal graves ned i jorda, må de være en passende lengde lengre).

Dersom gjerdet skal monteres i skråbakke, kan utfresingene til spikerslagene lages på skrå. Da må stigningen oppgis. Greiest er det å oppgi f.eks antall cm stigning pr meter vannrett linje, og om det stiger mot høyre eller venstre når en står utenfor gjerdet.

Det er viktig å merke seg forskjellen på forsiden og baksiden av gjerdet. Spikerslagene står jevnt med baksiden. Stavene plasseres kun mellom stolpene - ikke foran dem. Dette gjør at stolpene trer frem både høyere og tykkere enn stavene.

Forskjellen på forsiden og baksiden av gjerdet sett ovenfra:

forsidenbaksiden

Utkutt for spikerslagene kan tilpasses deres egne materialer, dette er svært aktuelt i de tilfellene hvor det er lang frakt.

Montering av stavene i buet stakitt, (metoden egner seg også ellers). Ved buet stakitt etterstreber vi et stavantall pr felt på 11, 15 eller 23. Disse antallene er svært lette å måle ut. Buen beregnes som en matematisk parabol.

Dersom en tenker seg et felt på 15 staver, med nr 1 og 15 ytterst og nr 8 i midten. Den midterste settes på plass først midt mellom stolpene. Deretter settes nr 4 og 12 midt i hvert sitt felt på begge sidene ( i buet stakitt - påse at de er like lange). Det er nå 4 felt omtrent like brede. Stav 2,6,10,14 settes i de rette feltene. Dermed gjenstår det 8 felt og alle "oddetallsstavene" 1,3,5,7,9,11,13, og 15.

Tilsvarende tall for 11 staver blir først 6, deretter 3 og 9. da er det 4 felt med 2 staver til hvert. For 23 staver: først 12, deretter 6 og 18, deretter 3, 9, 15 og 21. så gjenstår det 2 staver til hvert av de 8 felt

Husk at alle staver og stolper "må" monteres i lodd, uavhengig av bakkehelling!

Lykke til!


Tilbake til Trestokken snekkerverksteds hovedside